LEO010 - Social advertentie v2

Wordt vakkennis in Limburg overbodig door 21e-eeuwse vaardigheden?

Onderzoek naar de impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de Provincie Limburg.

De wereld om ons heen verandert snel en dat is niet anders voor de arbeidsmarkt. De digitalisering van onze economie en maatschappij voltrekt zich in hoog tempo en dat brengt gevolgen met zich mee. Om meer inzicht te krijgen in deze gevolgen en om te zien welke maatregelen hiervoor getroffen moeten worden is met een aantal partners een onderzoek uitgevoerd.

Wat zijn de gevolgen van digitalisering?

Door de digitalisering is ICT steeds meer vervlochten met de kernactiviteiten van ondernemingen, overheden en instellingen in de publieke en private sector. De grens tussen ‘de ICT’ers’ en overige beroepen vervaagt steeds meer. Deze ontwikkeling zet druk op de beschikbaarheid van kwantitatief voldoende aanbod van personeel en heeft gevolgen voor de kwalitatieve eisen hiervan. Momenteel is nog onvoldoende inzicht in de gevolgen hiervan en de maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden.  

Regionale verdieping in arbeidsmarktregio’s

Om meer inzicht te krijgen in deze gevolgen is er een samenwerking gezocht tussen Matchcare, lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool, Vista College, Etil en Provincie Limburg. Het arbeidsmarktonderzoek wat is uitgevoerd verbindt de stakeholders in de regio Limburg en wordt mogelijk gemaakt door de genoemde partners en CA-ICT. Verder sluit het aan op beleidsinitiatieven die gericht zijn op eigen regie bij de burger, een Leven Lang Leren en initiatieven op het gebied van Human Capital. De aanpak onderscheidt zich door, naast beroepen en vakgebieden, ook talenten, 21e-eeuwse vaardigheden en digitale kennis & skills te belichten om zodoende de aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te versterken.

In de arbeidsmarktkennisbank van Matchcare is de data van alle vacatures (van Jobfeed), studenten van DUO erkende opleidingen en werkzoekende kandidaten van het UWV samengebracht. De gegevens zijn gestructureerd en ontleed op talenten en vaardigheden, zodat het mogelijk is de arbeidsmarktkennisbank per regio en/of vakgebied voor de vraag, het aanbod en opleidingsaanbod tot op vaardighedenniveau in beeld te brengen.

Je hebt je eigen expertise maar je moet ook de andere rollen begrijpen. Dat zorgt voor een betere samenwerking.

Paul Ritzen, Sim Solutions

De data is kwalitatief getoetst in de regio door Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool door middel van onder andere deskresearch en het afnemen van interviews. Op deze manier worden de resultaten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek aan elkaar verbonden. Voor de regionale verdieping is gekozen om drie vakgebieden te belichten: ICT, Financiën & verzekeringen en Personeel, gedrag & maatschappij. Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat deze vakgebieden het sterkst beïnvloed worden door digitalisering.

Uitkomsten van het onderzoek

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal informatieve dashboards voor het individu en de arbeidsmarktprofessional. Deze zullen binnenkort beschikbaar zijn via Mijn Leo en Leo Connect. Zo zijn op Mijn Leo de gegevens van de arbeidsmarkt gekoppeld aan het ePortfolio van een gebruiker. Door deze koppeling kan iemand zien welke mogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt. Op Leo Connect komen verschillende dashboards voor professionals. 

Verder kunnen uit het onderzoek een aantal conclusies worden getrokken: 

  • Investeren in 21e-eeuwse vaardigheden zorgt voor een toename van loopbaanmogelijkheden voor zowel werkenden als niet-werkenden.
  • Er zijn per vakgebied significante verschillen zichtbaar in de vraag naar personeel, ten opzichte van de drie verschillende arbeidsmarktregio’s in Limburg. Deze verschillen zijn ook op landelijk niveau waarneembaar.
  • Het beheersen en ontwikkelen van specifieke vakvaardigheden is een voorwaarde om aan de slag te gaan en blijven in een specifiek beroep.
  • Door vakgerichte opleidingen en actuele kennis breder toegankelijk te maken kunnen drempels worden weggenomen voor instromers en werkenden.
  • Door met zowel 21e-eeuwse vaardigheden als vakvaardigheden te matchen ontstaat een meer realistisch beeld van de loopbaanmogelijkheden van een individu.
  • Niet elk bedrijf is even snel is met het oppakken van digitale ontwikkelingen. Binnen het onderwijs is er duidelijk aandacht voor digitale ontwikkelingen en 21e-eeuwse vaardigheid.

Het arbeidsmarktonderzoek “Impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de Provincie Limburg”  is uitgevoerd door Matchcare, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, VISTA College, Provincie Limburg, Etil, Ca-ICT en KPN ICT Consulting. Download het onderzoek om het volledige rapport te lezen.